Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Ing. Zuzana Kereková

tel. :  038/5386123

e-mail : z.kerekova@urmince.sk

Pracovná činnosť: 

-  podateľňa

-  daň z nehnuteľností 

-  poplatky za komunálny odpad a ostatné miestne poplatky

-  poplatky za odber vody,  agenda obecného vodovodu

-  overovanie listín a podpisov


 

Obec Urmince ukladá  DAŇ  Z NEHNUTEĽNOSTÍ   a   MIESTNY  POPLATOK         

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY: __________________________________________________________________________

D A Ň   Z   P O Z E M K O V

Základom dane z pozemkov pre pozemky druhy orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.      

(Urmince: Orná pôda- 0,6516 €/m² ,  TTP –  0,0982€/m²  )

Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku

       0,082 €/m²  ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy, nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnota pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582./2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

   (Urmince: stavebné pozemky 18,58 €/m²  záhrady, zastavané plochy a ostatné 1,85 €/m² )

Ročná sadzba dane z pozemkov je nasledovná:

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                      0,40 %,

    trvalé trávne porasty                                                                         0,40%,

b/ záhrady                                                                                             0,40 %,

c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                    0,40 %,

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky

    s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy         0,40 %,

e/ stavebné pozemky                                                                             0,25 %.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D A Ň   Z O   S T A V I E B

Ročná sadzba dane zo stavieb:

a/   0,066 €      za stavby na bývanie a drobné stavby s doplnkovou funkciou pre hlavnú 

                        stavbu,

b/   0,133 €      za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné  

                        hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej  

                        produkcie vrátane stavieb na  vlastnú administratívu,

c/   0,166  €     za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

d/   0,199 €      za samostatne stojace garáže

e/   0,199 €      za stavby hromadných garáži,

f/    0,199 €      za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,

g/   0,830 €      za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace

                        stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie  

                        vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

h/   0,830 €      za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a

                        administratívu  súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

i/    0,166 €      za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až h/.

Pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb za každé ďalšie podlažie (okrem prvého nadzemné podlažia) je príplatok 0,033 €/ m2 .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAŇ  Z BYTOV

Ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov  je 0,066 € za každý aj začatý mpodlahovej plochy bytu a nebytového priestoru  v bytovom dome.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oslobodenie od dane a zníženie dane

Obec ustanovuje, že poskytuje oslobodenie  od dane z pozemkov na:

a/  pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozplytové lúky,

b/  pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,

c/  pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi vererjnej doprave,

d/  pozemky užívané školami a školskými zariadeniami

Obec  poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov

a/  vo výške 50% z daňovej povinnosti pre stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických  osôb s  ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 

b/ vo výške 50% z daňovej povinnosti pre garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáže vo vlastníctve fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

____________________________________________________________________________

MIESTNY  POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY,  ktoré vzniknú na území obce, platí poplatník, ktorým je :

- fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt,

- fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na  

  území obce,

- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

  území obce na účel podnikania,

- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na

  území obce na iný účel ako na podnikanie.

Sadzba poplatku je :

a/ pre fyzické osoby podľa § 3 odseku 1 písm. a/ v sume  17,- €  za osobu a  kalendárny rok,

b/ pre fyzické osoby podľa § 3 odseku 1 písm. a/  v sume 0,046 €  za osobu a kalendárny     

    deň,

c/ pre fyzickú osobu – podnikateľ a právnické osoby podľa § 3 písm. b/, c/  v sume  60,- €   

    za osobu  a kalendárny rok,

d/ pre fyzickú osobu – podnikateľ a právnické osoby podľa § 3 písm. b/, c/  v sume  0,164 € 

    za  osobu a kalendárny deň,

e/ pre drobný stavebný odpad v sume  0,015 € za kg drobného stavebného odpadu.

____________________________________________________________________________

POPLATOK ZA ODBER VODY,   platí  fyzická alebo právnicka osoba, ktorá odoberá vodu na účely spotreby vody z verejného vodovodu.  Odpis stavu vodomeru a fakturácia za odber vody sa vykonáva štvrťročne.  Cena  za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovom na roky 2017 -2021 bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Urminciach vo výške  1,20 €/m3  a cenu za prenájom vodomeru vo výške  10,- €/rok.

____________________________________________________________________________

OSTATNÉ  MIESTNE  POPLATKY  sú uvedené v Sadzobníku poplatkov a platieb za služby poskytované  obcou Urmince.


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka